Kriptrade

Kripto Para Borsası

/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%

Üyelik Aydınlatma Metni

KRİPTRADE YAZILIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”) - ÜYELİK

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu olan Kriptrade Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kriptrade” veya “Şirket”) tarafından Kriptrade’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin Kriptrade kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Kriptrade tarafından işlenen kişisel verileriniz

Kişisel verilerinizin kaynağı

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri

Kişisel verilerinizin aktarılması

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemleriniz

 

1.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket’e ait olan mobil uygulama (“Uygulama”) yahut http://www.kriptrade.com/ web sitesi (“Web Sitesi”) (ikisi birlikte “Platform”) vasıtasıyla Platform’a üye olmak suretiyle Şirketimiz ile kuracağınız hukuki ilişki ve bu kapsamda gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik VerisiAd, Soyad
İletişim VerisiTelefon Numarası, E-posta Adresi
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz Bilgileri, İşletim Sistemi ve Kullanılan Tarayıcı Bilgileri, IP Adresi, Log Kayıtları (Oturum süresi, Platform’da gerçekleştirilen işlemler ve verilen onaylar, hatalı parola giriş sayıları), Parola
Hukuki İşlem BilgisiDava – İcra Dosyası Bilgileri (89/1 ihbarnameleri)

 

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Uygulama veya Web Sitesi’ne üyelik süreçleri kapsamında elektronik olarak veya sözlü şekilde bizlerle paylaştığınız ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz doğrudan sizlerden elde edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi Şirket faaliyetlerinin etkili, verimli ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi adına aşağıdaki amaçlarla işlemekte ve Veri Koruma Mevzuatı ile işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen şartlar kapsamında işlemektedir:

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Amacıyla

 

Kimlik ve Hukuki İşlem Bilgisi

Adli/İdari Otoriteler Tarafından Şirket’e Sizin Hakkınızda İletilen Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması Amacıyla

 

Kimlik, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerini Yürütülmesi Amacıyla

 

Kimlik ve İşlem Güvenliği Bilgisi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Müşteri Hesaplarının Yönetilmesi

 

Kimlik ve İşlem Güvenliği Bilgisi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

Platform’a Giriş Yapan Kullanıcının Onaylanması

 

Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

Platform’a Giriş Çıkış Kayıtlarınız ile Platform Üzerinden Gerçekleştirdiğiniz İşlemlere İlişkin Raporların Hazırlanması ve Talebinize Uygun Şekilde Sizlerle Paylaşılması

 

Kimlik ve İşlem Güvenliği Bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

Kimlik ve İşlem Güvenliği Bilgisi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi AmacıylaKimlik, İletişim, İşlem Güvenliği ve Hukuki İşlem Bilgisi
Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

Hesabınızın Doğrulanması ve Hesap Güvenliğinin Sağlanması

 

Kimlik, İletişim ve İşlem Güvenliği Bilgisi

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kimlik ve iletişim verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi maksadı kapsamında sizinle iletişime geçilmek üzere işlenecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Şirket, ilk paragrafta yer alan hususlar hariç olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nin 1 numaralı başlığında sayılan kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak açık rızanız bulunmaksızın yurt içinde bulunan ve/veya Kanun’un 9. maddesine uygun şekilde gerektiğinde açık rızanıza dayalı olarak yurt dışında bulunan ve listesi aşağıda yer alan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir.

 

Hizmet kalitemizin artırılması, müşteri memnuniyeti, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçleri kapsamında hizmet aldığımız çağrı merkezine

Şirketimizin Amazon Web Services (AWS) Germany GmbH başta olmak üzere Platform yazılımı faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı finans, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformlarına, bunların tedarikçilerine veya bayilerine

Şirketimizin, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak amaçlarıyla hizmet aldığı üçüncü kişilere

Şirketimizin yurt içinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarına ve denetçilerine

Şirket’in ticari elektronik ileti gönderilmesi hizmetini temin ettiği hizmet veren aracı kuruluşlara ve operatörlere ve İleti Yönetim Sistemi’ne

Bakanlıklar, ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, noterlikler, mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen yetkili her türlü kamu kuruluşlarına ve yetkili özel kişilere

 

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR VE KULLANMA YÖNTEMİ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (i) kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte www.kriptrade.com internet sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yazılı olarak Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No: 255 İç Kapı No: 1502 Sarıyer, İstanbul / Türkiye adresine elden teslim etmek veya kargo ile göndermek suretiyle, (ii) Şirket sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla, [email protected] e-posta adresi aracılığıyla veya (iii) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Size yardımcı olmak için buradayız. Hemen iletişime geçin!

BAŞLAMA REHBERİ

Bir kaç dakika içerisinde başlayın

1

Hesabınızı Oluşturun

Üyelik formunu doldurun, kimliğinizi doğrulayın.

2

Para Yatırın

Mevcut Banka hesabından para transferinizi yapın.

3

Portföyünüzü Yönetin

Alım satım işlemleri için hazırsınız. Dijital kripto dünyasına hoş geldiniz.

Hemen Kayıt Ol, Alım Satıma Başla!